STAFF

RADIOAMATORI tm Zello +Team Speak 3__________________________Giuseppe 1RTM000

RTM-NET + Emergenza + Sito Web__________________________________Tiziano 1RTM001

FRN + Discord + Svxlink__________________________________________Gianluca 1RTM003

RTM NET + FRN + Grafica__________________________________________Franco 1RTM006

Radioamatori tm + Prove Gateway____________________________________Diego 1RTM007

RTM NET + Team Speak 3 + Svxlink_______________________________Giovanni 1RTM008

Resp. Emergenza___________________________________________________Mirco 1RTM018

Resp. Emergenza__________________________________________________Angelo 1RTM051

Mumble+ Team Speak 3___________________________________________Gabriele 1RTM101

Team Speak 3_______________________________________________________Aldo 1RTM109